میلادیزاین

کتابخانه MD_OutlineLabel

با استفاده از این کتابخانه میتونید یک لیبل با رنگ حاشیه دور متن به پروژتون اضافه کنید.

برخی ویژگی های کتابخانه

  • قابلیت اضافه کردن از دیزاینر
  • تنظیم رنگ و ضخامت حاشیه متن در دیزاینر و کد